zgoda
Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu, logowania, marketingowego i emisji reklam, prowadzenia danych statystycznych, świadczenia usług multimedialnych oraz wsparcia usług społecznościowych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy. Szczgółowe informacje na temat wykorzystania plików cookie znajdziesz w Polityce Prywatności.
Kontakt.

REGULAMIN PORTALU LEKTURKI.PL

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Portal Lekturki.pl jest udostępniany przez Lekturki.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Hoża 86/410, 00-682 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000603958, REGON: 363-804-119, NIP: 701-055-25-03 („Operator”).

 2. Portal Lekturki.pl („Portal”) obejmuje:

  1. serwisy internetowe i usługi elektroniczne udostępniane Operatora we własnym imieniu w domenie internetowej www.lekturki.pl i jej subdomenach;

  2. serwisy internetowe i usługi elektroniczne udostępniane przez Operatora we własnym imieniu w domenach i subdomenach internetowych innych niż www.lekturki.pl i jej subdomeny.

 1. W ramach Portalu prezentowane są treści edukacyjne i oświatowe.

 2. W ramach Portalu użytkownicy Portalu mogą korzystać z usług elektronicznych umożliwiających im dostęp do materiałów szkoleniowych utrwalonych w formie audiowizualnej zawierających wybrane opracowania lektur szkolnych.

 3. Niniejszy Regulamin jest opublikowany na stronie internetowej o adresie: www.lekturki.pl.

 4. Korzystanie z Portalu odbywa się na podstawie niniejszego Regulaminu, za wyjątkiem przypadków, gdy postanowienia niniejszego Regulaminu odsyłają do uregulowań szczególnych, w tym przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

 5. Użytkownik Portalu wyraża zgodę na korzystanie z Portalu w oparciu o niniejszy Regulamin poprzez skorzystanie z dowolnej strony internetowej, serwisu internetowego lub usługi elektronicznej udostępnianej w Portalu.

 6. Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.

 7. Korzystanie z materiałów, treści edukacyjnych, aplikacji znajdujących się w Portalu edukacyjnym oraz usług elektronicznych może być nieodpłatnie lub odpłatne lub na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Operator współpracuje w tym zakresie z podmiotem zewnętrznym, który odpowiada za prawidłowość dokonanej transakcji.

 8. Operator zastrzega sobie prawo do prezentowania na Portalu oraz w materiałach udostępnianych na Portalu reklam.

 1. OCHRONA PRAW AUTORSKICH I INNYCH PRAW

 1. Wszelkie prawa do Portalu oraz jego wszystkich elementów (w tym oprogramowania, układu funkcjonalnego, elementów graficznych, baz danych i utworów prezentowanych w ramach Portalu), za wyjątkiem treści pochodzących od i rozpowszechnianych przez użytkowników Portalu, należą do Operatora lub do podmiotów współpracujących z Operatorem i podlegają ochronie prawnej.

 2. Zastrzeżenie, o którym mowa w punkcie powyżej, dotyczy w szczególności:

  1. utworów podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności: literackich, publicystycznych, naukowych, audiowizualnych (w tym filmowych) i innych;

  2. baz danych podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych;

  3. znaków towarowych podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej;

  4. nazw domen internetowych;

  5. innych treści i usług podlegających ochronie na podstawie właściwych przepisów, w tym na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

 1. Korzystanie z Portalu nie oznacza nabycia jakichkolwiek praw do Portalu ani jego poszczególnych elementów. W szczególności:

  1. użytkownicy Portalu mogą korzystać z elementów Portalu (w tym utworów i baz danych udostępnianych w ramach Portalu) wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego, chyba że ich wykorzystanie w szerszym zakresie umożliwiają obowiązujące przepisy lub wyraźna zgoda Operatora (a także dodatkowo ewentualnie innych uprawnionych podmiotów);

  2. poza przypadkami określonymi w punkcie II.3.a) powyżej, bez wyraźnej zgody Operatora (a także dodatkowo ewentualnie innego uprawnionego podmiotu) zabrania się w szczególności podejmowania następujących działań w odniesieniu do Portalu, jego poszczególnych części oraz treści prezentowanych w Portalu:

   1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania treści - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy jakichkolwiek treści, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

   2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których treści utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

   3. w zakresie rozpowszechniania treści w sposób inny niż określony powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;

   4. w odniesieniu do programów komputerowych: trwałego lub czasowego zwielokrotnienia programu komputerowego w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie; tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w programie komputerowym; rozpowszechniania, w tym użyczenia lub najmu, programu komputerowego lub jego kopii;

   5. w odniesieniu do baz danych: pobieranie zawartości baz danych i wtórne jej wykorzystywanie w całości lub w istotnej - co do jakości lub ilości - części, o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej.

 1. Osoba, która chciałaby wykorzystać treści (w szczególności utwory) udostępniane w ramach Portalu w szerszym zakresie niż wskazany w punkcie II.3 niniejszego Regulaminu lub ma wątpliwości co dopuszczalnego zakresu korzystania z tych treści (w tym utworów), powinna skontaktować się Operatorem w sposób wskazany w punkcie X niniejszego Regulaminu.

 2. Modyfikowanie lub blokowanie, bez zgody Operatora, treści (w szczególności wyrażonych słowem, plastycznych, fotograficznych, muzycznych, słowno-muzycznych i audiowizualnych) prezentowanych w ramach Portalu może stanowić naruszenie obowiązujących przepisów, a także praw Operatora lub innych osób. Dotyczy to w szczególności wykorzystywania w tym celu narzędzi, takich jak przeglądarki internetowe lub inne aplikacje, mające możliwość modyfikowania lub blokowania treści przekazywanych w ramach Portalu edukacyjnego, w tym treści o charakterze reklamowym.

III. OCHRONA PRYWATNOŚCI I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Ryzyka związane z korzystaniem z sieci Internet oraz funkcją i celem oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści serwisów internetowych lub usług elektronicznych udostępnianych w Portalu Operator wskazuje w Polityce prywatności. Polityka prywatności Portalu jest dostępna pod adresem https://lekturki.pl?task=kontakt&action=polityka.

2. Operator zastrzega sobie prawo do udostępniania danych użytkownika Portalu oraz danych przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego użytkownika Portalu, a także treści pochodzących od i rozpowszechnianych w Portalu przez użytkowników, jeżeli obowiązek udostępnienia uprawnionym osobom wynika z obowiązujących przepisów prawa.

IV. WYMAGANIA TECHNICZNE NIEZBĘDNE DO WSPÓŁPRACY Z SYSTEMEM TELEINFORMATYCZNYM, KTÓRYM POSŁUGUJE SIĘ OPERATOR

 1. Operator dokłada starań, aby korzystanie z Portalu było możliwe dla użytkowników wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów komputerów oraz typów połączeń internetowych. Jednakże Operator nie gwarantuje i nie odpowiada za to, że każda kombinacja tych czynników umożliwia korzystanie z Portalu lub jego poszczególnych elementów, w szczególności usług elektronicznych udostępnianych w Portalu.

 2. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające użytkownikowi korzystanie z Portalu:

Przeglądarka internetowa:

- Internet Explorer 8.0 lub nowsza

- Mozilla Firefox 2.0 lub nowsza

- Apple Safari 3.0 lub nowsza

- Google Chrome 4.0 lub nowsza

 

System operacyjny:

- Microsoft Windows Vista, 7, 8.0, 8.1, 10

- Macintosh OS X v. 10.4 albo wyższy

- Linux

 

Pamięć operacyjna:

- Wymagane minimum 256 MB RAM - 512 MB zalecane

 

Inne:

-Włączona obsługa java script oraz ciasteczek (cookies)

- Rozdzielczość ekranu VGA (800x600) bądź wyższa

- Karta dźwiękowa 16-bit

- Słuchawki / głośniki

- Prędkość internetu minimum 700 Kbps

 

V. TREŚCI DLA OSÓB MAŁOLETNICH

Operator dołoży wszelkich starań, aby na stronach internetowych Portalu nie udostępniano treści nieodpowiednich dla osób małoletnich.

VI. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW

 1. Korzystając z Portalu, użytkownicy Portalu są zobowiązani do przestrzegania przepisów prawa i postanowień niniejszego Regulaminu, a także zasad współżycia społecznego i dobrych obyczajów.

 2. Operator jest uprawniony do zaprzestania udostępniania Portalu lub jego poszczególnych elementów użytkownikowi Portalu, w przypadku:

  1. naruszenia przez użytkownika Portalu przepisów prawa, postanowień niniejszego Regulaminu, zasad współżycia społecznego lub dobrych obyczajów;

  2. w przypadku działania przez użytkownika Portalu na szkodę Operatora lub innych użytkowników Portalu lub innych osób;

VII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ OPERATORA

 1. Operator nie gwarantuje nieprzerwanej i niezakłóconej dostępności Portalu (lub jego poszczególnych części) dla wszystkich użytkowników Portalu. Operator jest uprawniony do przerw lub zakłóceń w dostępności i korzystaniu z Portalu, w szczególności, gdy jest to spowodowane:

  1. koniecznością naprawy, rozbudowy, modyfikacji lub konserwacji sprzętu albo oprogramowania;

  2. przyczynami niezależnymi od Operatora (siła wyższa, działania lub zaniechania osób trzecich).

 1. Operator dokłada starań, aby materiały ukazujące się na stronach internetowych Portalu były rzetelne, kompletne i zgodne z prawdą. Operator nie może jednak zagwarantowa

 2. , że każda informacja spełnia te warunki i że może być wykorzystana w dowolnym celu przez użytkownika Portalu. Dlatego Operator zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystania informacji zawartych na stronach internetowych Portalu.

 3. Na stronach internetowych Portalu mogą znajdować się linki (połączenia) do stron internetowych umożliwiających korzystanie z serwisów internetowych i usług elektronicznych, które nie są udostępniane i świadczone przez Operatora. Operator dokłada wszelkich starań, aby wyeliminować linki do stron internetowych zawierających treści sprzeczne z obowiązującym prawem i/lub naruszających zasady współżycia społecznego oraz dobre obyczaje.

 4. W związku z tym Operator oświadcza, że:

  1. użytkownicy Portalu korzystają z serwisów internetowych i usług elektronicznych prowadzonych przez inne podmioty niż Operator wyłącznie na własną odpowiedzialność;

  2. niniejszy Regulamin nie ma zastosowania do serwisów internetowych i usług elektronicznych udostępnianych przez inne podmioty niż Operatora; w takim przypadku znajdują zastosowanie zasady korzystania z serwisów internetowych lub/i usług elektronicznych określone przez podmioty, które je udostępniają.

  3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam zamieszczanych w Portalu oraz za wszelkie treści pochodzące od i rozpowszechniane w Portalu przez inne osoby Operator (w szczególności treści pochodzące od i rozpowszechniane przez samych użytkowników Portalu). Udostępnienie przez Operatora możliwości zamieszczenia i rozpowszechniania treści wskazanych w zdaniu poprzednim ogranicza się jedynie do udostępnienia rozwiązań technicznych.

 1. Niezależnie od innych zastrzeżeń, w przypadku serwisów internetowych i usług elektronicznych udostępnianych w Portalu Operator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści poniesionych przez użytkowników Portalu w związku z korzystaniem z tych serwisów lub usług.

 2. Niezależnie od innych zastrzeżeń, w przypadku serwisów internetowych i usług elektronicznych udostępnianych w Portalu Operator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania świadczeń w ramach tych serwisów lub usług, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie nastąpiło z winy nieumyślnej.

 3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie świadczeń w ramach serwisów internetowych lub usług elektronicznych udostępnianych w Portalu, jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie (w szczególności operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych i energii elektrycznej). Ograniczenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, obejmuje także odpowiedzialność z tytułu szkód spowodowanych przez wirusy komputerowe. Operator jest jednak odpowiedzialna jak za własne działanie lub zaniechanie za działania lub zaniechania osób, z których pomocą zobowiązanie wykonuje, jak również osób, którym wykonanie zobowiązań powierza. Operator jest także odpowiedzialny w przypadkach, o których mowa w niniejszym punkcie, jeśli odpowiedzialność wynika z obowiązujących przepisów prawa.

 1. Operator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami użytkowników Portalu, w szczególności za korzystanie przez nich z Portalu w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub niniejszym Regulaminem.

 2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, oprogramowania lub też okolicznościami niezależnymi od Operatora.

 3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za treści otrzymywane i wysyłane przez użytkowników Portalu za pośrednictwem sieci Internet.

 4. W przypadku gdy będzie to uzasadnione względami technicznymi, Operator nie gwarantuje udostępniania Portalu edukacyjnego (w całości lub w części) osobom, które bez zgody Operator dokonują modyfikacji lub blokowania treści prezentowanych w ramach Portalu edukacyjnego (w szczególności za pomocą narzędzi, takich jak przeglądarki internetowe lub inne aplikacje).

 5. Operator zastrzega, iż górna granica odpowiedzialności Operatora wynosi dwukrotność łącznej wartości usług elektronicznych świadczonej w Portalu.

VIII. ZMIANY ZASAD KORZYSTANIA Z PORTALU

 1. Niniejszy Regulamin korzystania z Portalu edukacyjnego wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronie internetowej określonej w punkcie I.7 niniejszego Regulaminu.

 2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za treści otrzymywane i wysyłane przez użytkowników Portalu za pośrednictwem sieci Internet.

 3. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie. Zmiany niniejszego Regulaminu wchodzą w życie i są wiążące dla użytkowników Portalu z chwilą ich opublikowania (w szczególności poprzez opublikowanie treści niniejszego Regulaminu zawierających zmiany) na stronie internetowej określonej w punkcie I.7 niniejszego Regulaminu, o ile nie zastrzeżono inaczej.

 4. Użytkownik Portalu zobowiązany jest do bieżącego zapoznawania się ze zmianami niniejszego Regulaminu, a korzystając w dalszych ciągu z Portalu akceptuje jego treść.

IX. ZMIANY SERWISÓW INTERNETOWYCH I USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany udostępniania serwisów internetowych udostępnianych w Portalu, rezygnacji ze świadczenia usług elektronicznych lub wprowadzania zmian do tych usług, a także wprowadzania nowych serwisów internetowych lub usług elektronicznych w Portalu, w każdym czasie.

 2. Operator może informować użytkowników Portalu o zmianach lub zaprzestaniu udostępniania serwisów internetowych lub usług elektronicznych w szczególności poprzez zamieszczenie stosownego oświadczenia Operatora na stronach internetowych Portalu.

X. REKLAMACJE I KORESPONDENCJA

 1. Użytkownik Portalu oraz przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny użytkownika Portalu nie posiadającego zdolności do czynności prawnych powinien kierować wszelką korespondencję oraz reklamacje w sprawach związanych z korzystaniem z Portalu na adres poczty elektronicznej kontakt@lekturki.pl.

 2. Korespondencję związaną z korzystaniem z Portalu oraz odpowiedź na reklamacje Administrator kieruje na adres poczty elektronicznej udostępniony jej przez użytkownika Portalu, a w przypadku użytkownika Portalu nie posiadającego zdolności do czynności prawnych, dodatkowo na udostępniony jej adres poczty elektronicznej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego takiego użytkownika Portalu.

Lektury
w Gimnazjum

Lektury
w Szkole ponadgimnazjalnej

Copyright © 2016 Lekturki.pl Wszystkie prawa zastrzeżone